Nyheter

Här publicerar vi artiklar och pressmeddelanden som ger dig information om det senaste från Brottsoffermyndigheten.

2023 2022 2021

2023

Rättegång i en rättssal på en domstol

Brottsoffer och vittnen ska få ökad kunskap om brottmålsprocessen

Regeringens budgetproposition för år 2024 innehåller stora satsningar på att stärka rättsväsendet. För att öka tryggheten i samhället föreslås att Brottsoffermyndigheten får ökade resurser för att öka kunskapen om brottmålsprocessen och få fler att vittna.
Anders Alenskär på inspelning av Trygghetspodden

Lyssna på samtal om brottsofferfrågor i Trygghetspodden

I ett aktuellt avsnitt av Trygghetspodden kan du höra generaldirektör Anders Alenskär berätta mer om Brottsoffermyndighetens verksamhet, varför brottsoffers ställning behöver bli bättre och vad som är på gång inom brottsofferområdet.

Varning för bedrägerier

Brottsoffermyndigheten varnar för bedragare som påstår att de ringer från myndigheten. Bedragarna säger att de ska ge ersättning för brott som den uppringda har utsatts för. Samtalen kan dessutom se ut att komma från ett telefonnummer som är registrerat på Brottsoffermyndigheten i Umeå. Brottsoffermyndigheten bedriver ingen sådan uppsökande verksamhet och ber aldrig någon att logga in med sitt Bank-ID.

Förslag till stärkta rättigheter för brottsoffer

Sedan 2012 finns ett EU-direktiv med miniminormer för medlemsländernas stöd till brottsoffer. Nu vill EU-kommissionen stärka bestämmelserna i direktivet. Går förslaget igenom kan det bland annat innebära att alla brottsoffers behov av stöd och skydd ska bedömas individuellt och i ett tidigare skede än i dag. Det ska också bli lättare för utsatta att kommunicera med myndigheter och att överklaga domstolsbeslut.
Tre personer har ett projektmöte.

Sök medel från Brottsofferfonden senast den 1 oktober

Den 1 oktober 2023 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel från Brottsofferfonden i höstens ansökningsomgång.

Information om besök till Brottsoffermyndigheten

På grund av en tidigare brand i en närliggande byggnad kan Brottsoffermyndigheten för närvarande inte ta emot oplanerade personliga besök. Om du har behov av rådgivning eller behöver komma i kontakt med oss av andra anledningar är du välkommen att ringa till oss via växel och servicetelefon eller kontakta oss via e-post.
En person gör en ansökan via webben.

Rekordmånga miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden delar ut nästan 19,5 miljoner kronor till mer än tvåhundra projekt om brottsofferfrågor, vilket är en toppnotering. Flera projekt från offentliga verksamheter, framför allt kommuner, får bidrag för att bland annat förbättra stödet till våldsutsatta barn.

Brottsoffermyndigheten välkomnar utredning om brottsoffers rätt till ersättning

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över brottsoffers rätt till ersättning. Utredaren ska se över systemet för ersättning vid brott och får i uppdrag att stärka brottsoffers ställning och förbättra deras möjligheter att få ersättning.
Barn som plockar maskrosor

Fortfarande möjligt för barn att söka statlig bevittnandeersättning

Sedan den 1 juli 2021 är det straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i nära relation. Det särskilda barnfridsbrottet innebär att barn numera har målsägandestatus och kan ha rätt till brottsskadeersättning, precis som andra brottsoffer. Men möjligheten till brottsskadeersättning finns även för barn som bevittnat brott mot närstående före lagändringen trädde i kraft.

Ny information till utsatta för islamofobiska hatbrott

Många som utsätts för hatbrott polisanmäler inte brottet. De drabbade får därför heller inte den hjälp och det stöd som de har rätt till. Det gäller även för personer som drabbas av hatbrott med islamofobiska motiv. Brottsoffermyndigheten har därför tagit fram nytt material för att informera om vad hatbrott mot muslimer är, vilka rättigheter brottsutsatta har, hur en polisanmälan går till, vilket stöd som finns att få och vilken ersättning som utsatta kan ha rätt till.
En lagbok ligger på ett bord.

Brottsoffermyndigheten vill att fler anmälda brott ska utredas

Varje brottsoffer behöver få upprättelse genom att gärningspersonen ställs till ansvar för brottet och utkrävs skadeståndsansvar. I Flerbrottsutredningen föreslås bland annat att straffen skärps när någon vid ett och samma tillfälle döms för flera brott. Brottsoffermyndigheten ser positivt på utredningens förslag, men efterlyser också ändrade regler så att fler anmälda brott faktiskt utreds.

Nystart för kampanj i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

En del barn och unga lever i familjer där de begränsas av starka hedersnormer och inte får leva som de själva vill. För att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och för att informera om aktuell lagstiftning på området återupptar nu Brottsoffermyndigheten och andra myndigheter den nationella informationskampanj som inleddes förra året.

Angående ersättning efter personuppgiftsincident hos polisen i april 2023

Har du nyligen fått information från polisen om att dina personuppgifter har röjts genom ett dataintrång? Om du anser att du tagit skada av händelsen kan du begära skadestånd direkt från polisen. De kan också svara på frågor om vad som har hänt. Brottsoffermyndigheten kan inte ge råd om ersättning i det här fallet.

Brottsoffermyndigheten varnar för bedrägeriförsök

Brottsoffermyndigheten har fått uppgifter om att bedragare påstår att de ringer från Brottsoffermyndigheten. Bedragarna säger att de ska ge ersättning för brott som den uppringda har utsatts för. Brottsoffermyndigheten bedriver ingen sådan uppsökande verksamhet och ber aldrig någon att logga in med sitt Bank-ID.

Beslut om bidrag från Brottsofferfonden publiceras den 26 juni 2023

Kvinna med läsplatta

Allt fler brottsutsatta söker brottsskadeersättning

Antalet ansökningar om statlig brottsskadeersättning ökar. Trenden är särskilt tydlig i år. Under 2023 års första tre månader har Brottsoffermyndigheten fått in drygt 13 procent fler ansökningar jämfört med samma period i fjol.

Idrottsledare utbildade i att hantera sexuella övergrepp

RF-SISU Västra Götaland har fått bidrag från Brottsofferfonden för att utbilda idrottsledare i att förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp. Tanken med utbildningen är att hjälpa idrottsledare att känna sig trygga i hur de ska agera när barn eller unga berättar om sin utsatthet. Hittills har 75 idrottsledare från trettio föreningar deltagit vid projektets olika utbildningstillfällen.
Bild på Anders Alenskär, Hanna Nilsson, Johanna Peterson och Charlotte Löfgren.

Tre uppsatser får pris av Brottsoffermyndigheten 2023

Brottsoffermyndigheten som rättsbildare, socialtjänstens intervjuer med brottsutsatta barn och barns behov och rättigheter i skyddat boende. Det handlar de tre uppsatser om som nu får pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus.
En hand med en miniräknare bredvid en hög med mynt och sedlar

Fler gärningspersoner betalar sina skadestånd

Brottsoffermyndigheten betalar årligen ut drygt 100 miljoner kronor i statlig brottsskadeersättning till enskilda brottsoffer. Mer än en tredjedel av detta belopp brukar normalt krävas tillbaka från gärningspersonerna varje år. Under 2022 ökade intäkten från dessa återkrav med nästan 10 miljoner kronor.

Brottsoffermyndigheten varnar för bedrägerier

Brottsoffermyndigheten har fått uppgifter om att bedragare påstår att de ringer från Brottsoffermyndigheten. Bedragarna säger att de ska ge ersättning för brott som den uppringda har utsatts för. Brottsoffermyndigheten bedriver ingen sådan uppsökande verksamhet och ber aldrig någon att logga in med sitt Bank-ID.
Tre personer har ett projektmöte.

Sök medel från Brottsofferfonden senast den 1 april

Den 1 april 2023 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång.

Stöd till brottsoffer i utsatt område

Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn fick bidrag från Brottsofferfonden för att göra sig mer kända bland brottsdrabbade i ett av Stockholms utsatta områden. Under projektets gång valde de att arbeta på ett helt annat sätt än de först hade planerat.
Bild på Sveriges Rikes Lag 2023 och en klubba

Första nämndbesluten fattade utifrån ny lagstiftning

Nämnden för brottsskadeersättning har nu prövat nio ärenden enligt de nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla i juli 2022. Alla brottsoffren får i princip dubbelt så mycket i kränkningsersättning, jämfört med likvärdiga fall före lagändringen.

Brottsoffermyndigheten får nya uppdrag

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag. I uppdragen ingår att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer idag och föreslå en modell för hur insatserna kan följas upp. Myndigheten ska också genomföra informationsinsatser till barn och unga och personer som utsatts för hedersrelaterat förtryck.